Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Tęcza” – 8 czerwca 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce prowadzi od 2006 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Dla Uczestników WTZ jest to jedyna forma aktywizacji . Uczestnicy realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
Mazowiecka Marka Eko­nomii Społecznej to wyróżnienie przyznawane organizacjom spo­łecznym i podmiotom Ekonomii Społecznej świadczącym dobro na rzecz lokalnej społeczności, których usługi – ich ranga i zasięg przedstawiają wysoką i potwier­dzoną latami pracy jakość. Przyznanie danej organizacji Mazowieckiej Marki Ekonomii Spo­łecznej oznacza możliwość korzy­stania przez rok z logo Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej na pro­duktach danej organizacji, w prze­strzeni publicznej, w reklamie itp. Poświadczona już 12 latami praca społeczna członków Stowarzysze­nia ,,Tęcza’’ oraz praca powołanych przez Stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej mająca na celu objęcie fachową i kompleksową opie­ką terapeutyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną i społeczną osoby niepełnosprawne z Warki i okolic – zyskała uznanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dzia­łającego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym Stowarzyszenie „Tęcza” i Warszta­ty Terapii Zajęciowej znalazły się w gronie laureatów nagrodzonych tytułem Mazowiecka Marka Ekono­mii Społecznej. Uroczyste rozdanie tytułu MMES odbyło się w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie 6 czerwca. Tego dnia reprezenta­cja Stowarzyszenia „Tęcza” i WTZ w osobach: Jolanta Bartczak – Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”, Lucyna Pie­tras – kierownik WTZ, Kinga Do­mańska – instruktor terapii zajęcio­wej, Zbigniew Konopnicki – opiekun, Beata Potrzebowska – uczestniczka WTZ wzięła udział w uroczystej gali rozdania tytułów.