Pożegnanie Anny Kornatek Wieloletniej Dyrektor Muzeum Pułaskiego – 23 września 2015

Żegnamy dziś Ś. P. Annę Kornatek – wieloletnią dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, archeologa i muzealnika, regionalistkę i społeczniczkę, osobę która na zawsze wpisała się w historię Warki. Urodziła się 29 października 1942 r. w Lublinie, w domu Heleny z Rudnickich i Henryka Przewoźników. Tam też ukończyła studia z archeologii Polski na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W 1964 r. ukazała się drukiem jej pierwsza publikacja – „Osada w Krasiczynie, pow. Przemyśl.” Z Warką związała ją nie tylko praca zawodowa, ale nade wszystko rodzina, którą założyła wraz z Tadeuszem Kornatkiem w 1965 r. W lipcu 1966 r. rozpoczęła pracę w nowopowstającym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pod kierunkiem pierwszego dyrektora Olgierda Puciaty. Na stałe została zatrudniona od stycznia 1967 r. jako asystent muzealny. Razem z Olgierdem Puciatą organizowała pierwszą ekspozycję stałą pałacu Pułaskich. Szybko włączyła się do pracy społecznej, działając w Radzie Narodowej i Towarzystwie Miłośników Miasta Warki. W latach 1969 – 2004 pełniła funkcje najpierw wiceprezesa a następnie prezesa towarzystwa. Od 2004 r. piastowała tytuł Prezesa Honorowego. W 1974 r. ukończyła kurs organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej muzealnictwa, zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Opracowała wówczas „Założenia programowe Muzeum Emigracji Polskiej w Warce-Winiarach”. W latach 70. opublikowała kilka znaczących dla historii Warki i regionu prac: m.in. „Skarb z Krobowa pow. Grójec”, „Pradzieje Warki i okolic”, „Rzemiosło wareckie w XIV – XVIII wieku”, przewodnik „Warka i okolice”. Od 1 stycznia 1974 r. do 2 kwietnia 2004 r. zarządzała wareckim muzeum, najpierw jako kierownik, potem dyrektor, więcej informacji na stronie: www.muzeumpulaski.pl/html/kornatek2015.html – Cześć Jej Pamięci!